Financial Analytics


Anàlisi detallada de la informació recollida en els assentaments comptables de l'organització.

Estudi dels assentaments comptables de l'organització, que permet analitzar el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, les principals ràtios financeres i, fins i tot, realitzar simulacions.